Κατέβασε το Αρχείο

www.betonalfa.com/gr_ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ/

Ημερομηνία: …………………….

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Για την εξαργύρωση δελτίου στοιχήματος που έχει κλαπεί ή απωλεσθεί είναι υποχρεωτική η συλλογή και επεξεργασία των πιο κάτω προσωπικών σας δεδομένων τα οποία λαμβάνονται μέσω του παρόντος εντύπου. Η επεξεργασία τους γίνεται δυνάμει του άρθρου 6(1)(β) του πιο πάνω Κανονισμού, συγκεκριμένα για σκοπούς εκτέλεσης σύμβασης και του άρθρου 6(1)(στ), συγκεκριμένα για σκοπούς προστασίας της εταιρείας από απάτη και/ή ψευδείς παραστάσεις. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχεται τα πιο κάτω δεδομένα, χωρίς αυτά όμως δεν θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τη εξαργύρωση κουπονιού το οποίο δεν προσκομίζεται για οποιοδήποτε λόγο. Τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σας καταχωρούνται σε ασφαλή αρχειοθήκη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και διατηρούνται για περίοδο 6 ετών από την υποβολή της παρόντος εντύπου ως είναι αναγκαίο για σκοπούς χειρισμού πιθανών νομικών διαφορών μεταξύ πελάτη και της εταιρείας και συμμόρφωσης της εταιρείας με τη φορολογική νομοθεσία.

Η επεξεργασία είναι απόρρητη και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβάλλεται υποχρεωτικά στα πλαίσια νόμιμης υποχρέωσης της Εταιρείας που προκύπτει από ειδική νομοθεσία ή απαιτείται από αρμόδια αρχή ή δικαιολογείται, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του πιο πάνω Κανονισμού ή όπως αναφέρεται στην αμέσως επόμενη πρόταση. Αποδέκτης των πιο πάνω προσωπικών δεδομένων είναι ο αντιπρόσωπος της εταιρείας προς τον οποίο υποβάλλεται το παρόν έντυπο και από τον οποίο παραδίδεται στην εταιρεία.

 Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και, περιορισμού της επεξεργασίας των πιο κάτω δεδομένων σας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που απορρέουν από τον πιο πάνω Κανονισμό και που εξηγούνται στη πολιτική απορρήτου της εταιρείας στη διεύθυνση http://www.betonalfa.com.cy όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην οποία προβαίνει η εταιρεία.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχετε θιγεί από οποιαδήποτε παραβίαση του Κανονισμού, δικαιούστε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, συγκεκριμένα τη Δρ. Χριστιάνα Μάρκου, Μαρκου & Σια ΔΕ.ΠΕ, διεύθυνση: Αμφιπόλεως 2, Γρ.201, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ: 22377863, fax: 22377860, email: dpo@betonalfa.com.cy

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………………………………………………………………………. με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ………………………… δηλώνω υπεύθυνα ότι απώλεσα το δελτίο του στοιχήματος που τοποθέτησα στο υποστατικό με διεύθυνση ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………., ημερομηνίας ………………………… και αξίας ………………ευρώ.

Περιγραφή δελτίου:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..……………………………………………………….…………….……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………

 

Ο Δηλών/Η Δηλούσα (Υπογραφή)

……………………………………………

 

Μάρτυρας (Ονοματεπώνυμο) (Ταυτότητα)                                                    Υπογραφή Μάρτυρα

………………………………………………………………………………..                                  …………………………………………